صادرات – شرکت بازرگانی فیروزه https://firoozetrading.com/fa واردات از چین, صادرات به چین, ترخیص کالا از گمرک,خرید خارجی Thu, 29 Feb 2024 10:53:23 +0330 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.1.18 https://firoozetrading.com/fa/wp-content/uploads/2018/02/cropped-N-300x289-32x32.pngصادرات – شرکت بازرگانی فیروزهhttps://firoozetrading.com/fa 32 32 جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبیhttps://firoozetrading.com/fa/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c https://firoozetrading.com/fa/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c#respond Fri, 28 Aug 2020 08:50:36 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28167 جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی در امــارت ابوظبــی جاهــای تاریخــی و ديدنــي زیــادی وجــود دارد کــه شــامل قلعه‌هــای تاریخــی و موزه‌هــای ملــی در سراســر منطقــه اســت. برخــي از آن هــا قصــر الحصــن، حصــن جســر المقطــع، قریــة التــراث، کورنیــش ابوظبــی و قصــر االمــارات هســتند. از ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري …

نوشته جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی

جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی

در امــارت ابوظبــی جاهــای تاریخــی و ديدنــي زیــادی وجــود دارد کــه شــامل قلعه‌هــای تاریخــی و موزه‌هــای ملــی در سراســر منطقــه اســت. برخــي از آن هــا قصــر الحصــن، حصــن جســر المقطــع، قریــة التــراث، کورنیــش ابوظبــی و قصــر االمــارات هســتند.

از ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ايــن شــهر مــي تــوان پــارک بــازی هیلــی، پــارک عیــن فایضــه، پــارک مبــزره ســبز، بــاغ وحــش العیــن، جبــل حفيــت، أم النــار، العیــن، دهکــده قدیمــی ابوظبــی، دیــر مســیحی، منطقــه آثــار هيلــى، مــوزه العيــن، موقــع مســيحی، واحــه ليــوا، مســجد شــیخ زایــد، قلعــه جاهلــى، قلعــه شــرقيه را مــي تــوان نــام بــرد.

بلــوار ســاحلی کورنیــش از جلــوی مرکــز خریــد مارينــا شــروع و تــا شــش کیلومتــر در امتــداد ســاحل شــنی ابوظبــی کشــیده می‌شــود. بــد نیســت بعــد از خریــد کــردن از فروشــگاه‌های مارینــا، گشــت و گــذار را از همین‌جــا شــروع کنیــد. در جــاده‌ی سرســبز کورنیــش، راه‌هــای مخصــوص پیــاده‌روی و دوچرخه‌ســواری، زمین‌هــای بــازی مخصــوص بچه‌هــا، کافه‌هــای روبــاز، ســاحل عمومــی مجانــی، آب‌نماهــا و مجســمه‌ها و نورپردازی‌هــای جذابــی وجــود دارد کــه می‌توانــد بــرای هــر ســلیقه‌ای، ســرگرمی مناســبی داشــته باشــد. یکــی از بناهــای عظیــم دنیــا کــه در ابوظبــی قــرار دارد، مســجد شــیخ زائــد اســت. ایــن مســجد بعــد از مســجد‌النبی و مســجد‌الحرام ســومین مســجد بــزرگ دنیــا اســت کــه بــه دســتور شــیخ زائــد بــر روی تپــه‌ی سرســبزی بــه ارتفــاع نــه متــر ســاخته شــده و بزرگ‌تریــن ســجاده‌ی دنیــا نیــز کــه یــک فــرش ایرانــی اســت همین‌جــا پهــن شــده اســت. در نزدیکــی ایــن مســجد هــم، پــارک خلیفــه بــه خاطــر آ کواریــوم، مــوزه، فرهنگســرا و زمین‌هــای بــازی و باغ‌هــای خــاص خــودش، از دوست‌داشــتنی‌های ابوظبــی اســت. تورهــای روزانــه‌ای در ابوظبــی برپاســت کــه در بیشــتر هتل‌هــا یــا مرا کــز خریــد مــی تــوان اطلاعاتشــان را پیــدا کــرد. ســافاری بیابــان کــه از صبــح بــا شترســواری و بــاال و پایین‌رفتن از تپه‌هــای نــرم و طالیــی شــني شــروع می‌شــود و شــب در کنــار چادرهــای صحرایــی دور آتــش بــا پذیرایــی ســنتی عربــی پایــان می‌گیــرد. هم‌چنیــن تــور هلی‌کوپتــر، کــه از ســاعت ٩ صبــح تــا ٥ بعــد از ظهــر آمــاده اســت مســافران را روی شــهر بگردانــد، البتــه در صورتــی کــه از قبــل در مرکــز خریــد مارینــا بــرای ایــن تــور ثبت‌نــام کــرده باشــند. ا گــر ســوار شــدن بــر قایق‌هــای پــر ســرعت کــروز و زیــر پــا گذاشــتن خلیــج بــرای شــما هیجان‌انگیــز اســت، تورهــای قایق‌ســواری بیــگ بــاس را رزرو کنیــد و خــوش بگذرانیــد. در ابوظبــی همیشــه پروژه‌هــای تفریحــی و رفاهــی در دســت شروع‌شــدن اســت و بــه ســرعت هــم بــه نتیجــه و بهره‌بــرداری می‌رســد؛ شــاید ایــن باعــث شــود بــا ایــن کــه زمــان زیــادی از ســفر قبلی‌تــان بــه این‌جــا نمی‌گــذرد ولــی جاهــای جدیــدی بــرای دیــدن داشــته باشــید.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت بیست و یکم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d8%ac%d8%a7%d8%b0%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%81%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%d9%88-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%b4%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c/feed 0
مراکز خرید در ابوظبیhttps://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c#respond Thu, 27 Aug 2020 09:07:01 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28162 مراکز خرید در ابوظبی مراکز خرید در ابوظبی اگــر عاشــق خریــد کــردن هســتید، ابوظبــی شــهر رویاهــای شماســت: آن‌قــدر مرکــز خریــد بــزرگ دارد کــه بــرای دیــدن همه‌شــان، بایــد روزهــای زیــادی در ایــن شــهر بمانیــد. معروف‌تریــن‌ مرکــز خریــد ابوظبــی، مارینــا اســت بــا فواره‌هــای موزیــکال، ســقفی کــه شــبیه ســقف ســالن مدرســه‌ی ها گوارتــز اســت و پرچــم بــزرگ امــارات …

نوشته مراکز خرید در ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
مراکز خرید در ابوظبی

مراکز خرید در ابوظبی

  • اگــر عاشــق خریــد کــردن هســتید، ابوظبــی شــهر رویاهــای شماســت: آن‌قــدر مرکــز خریــد بــزرگ دارد کــه بــرای دیــدن همه‌شــان، بایــد روزهــای زیــادی در ایــن شــهر بمانیــد. معروف‌تریــن‌ مرکــز خریــد ابوظبــی، مارینــا اســت بــا فواره‌هــای موزیــکال، ســقفی کــه شــبیه ســقف ســالن مدرســه‌ی ها گوارتــز اســت و پرچــم بــزرگ امــارات در قســمت ورودی کــه ١٢٣ متــر ارتفــاع دارد و بلندتریــن پرچــم دنیاســت.

بــرای خریــد کــردن، مرا کــز خلیفــه و الواحــه نیــز بــه بزرگــی و کامل‌بــودن مجموعــه‌ی برندهایشــان، معــروف هســتند. در بیشــتر فروشــگاه‌های این‌جــا، همیشــه یکــی از کارکنــان قــدم بــه قــدم مشــتری را همراهــی می‌کننــد کــه ســرویس بهتــری داده باشــند،

  • گــر ایــن کار را دوســت نداریــد، چنــد بــار کــه لبخنــد بزنیــد و تشــکر کنیــد، دســت از ســر شــما بــر می‌دارنــد.

فروشــگاه‌های کوچــک مســتقلی در این‌جــا و آن‌جــای شــهر وجــود دارد کــه ا گــر هــوس کردیــد عتیقه‌جــات، فــرش و جواهــرات بخریــد، بهتــر اســت بــه جــای مرا کــز خریــد ســراغ این‌هــا را بگیریــد، چــون هــم قیمت‌هــای پایین‌تــری دارنــد و هــم می‌توانیــد بــا چانــه زدن بــا قیمــت بهتــری خریــد کنیــد. در ابوظبــی مالیــات شــخصی گرفتــه نمی‌شــود و ضمنــا دو تــا فصــل بــزرگ حــراج دارد، یکــی وقــت آمــدن بهــار و یکــی هــم قبــل از شــروع پاییــز.

مرکزخرید ابوظبی

زمیــن بــازی مخصــوص کــودک کــه در ایــن مرکزخریــد وجــود دارد، باعــث می‌شــود تــا شــما بــه خریدتــان می‌رســید، بچه‌هــا بتواننــد بــا اســباب‌بازی‌های مختلــف، قطــار برقــی و بازی‌هــای ویدیویــی ســرگرم شــوند. درضمــن خودتــان نیــز مــی توانیــد لــذت ببریــد. در ایــن مرکــز خریــد، انــواع صنایــع دســتی و قالیچــه بــه فــروش می‌رســد.

مرکزخرید خلیفه

 

ایــن مرکزخریــد درســت روبــه‌روی مرکزخریــد ابوظبــی واقــع شــده و ســوغاتی‌هایی نظیــر قلیــان، جعبه‌هایــی از اســتخوان شــتر، اجناســی از چــرم شــتر، پارچه‌هــای ملیلــه‌دوزی شــده و… دارد.

مرکز خرید مارینا

بزرگ‌تریــن و جذاب‌تریــن مرکزخریــد شــهر ابوظبــی، بــا ایــن کــه از روی چادرهــای بادیه‌نشــینان درســت شــده، شــکلی شــبیه یــک ســیرک بــزرگ دارد. مارینــا، چنــد صــد مغــازه، چنــد ســینما و یــک بــرج دیده‌بانــی دارد و بــه تازگــی هــم دارنــد یــک پــارک برفــی در آن می‌ســازند.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت بیستم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته مراکز خرید در ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c/feed 0
غذا و رستوران های ابوظبیhttps://firoozetrading.com/fa/%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c https://firoozetrading.com/fa/%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c#respond Thu, 27 Aug 2020 08:34:23 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28156 غذا و رستوران های ابوظبی غذا و رستوران های ابوظبی رستوران الدفرا گــر در دهکــده‌ی میــراث ابوظبــی احســاس گرســنگی بــه شــما دســت داد، می‌توانیــد از غذاهــای ســنتی اماراتــی و یــا مزه‌هــای عربــی رســتوران الدفــرا ســفارش دهیــد. ایــن رســتوران بــر روی ســاحلی از شــن ســفید قــرار گرفتــه چشــم‌انداز زیبایــی از افــق شــهر ابوظبــی دارد. رستوران اتوماتیک …

نوشته غذا و رستوران های ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
غذا و رستوران های ابوظبی

غذا و رستوران های ابوظبی

رستوران الدفرا

  • گــر در دهکــده‌ی میــراث ابوظبــی احســاس گرســنگی بــه شــما دســت داد، می‌توانیــد از غذاهــای ســنتی اماراتــی و یــا مزه‌هــای عربــی رســتوران الدفــرا ســفارش دهیــد. ایــن رســتوران بــر روی ســاحلی از شــن ســفید قــرار گرفتــه چشــم‌انداز زیبایــی از افــق شــهر ابوظبــی دارد.

رستوران اتوماتیک

ایــن رســتوران لبنانــی، شــعبه‌ای از رســتوران‌های زنجیــره‌ای موفــق اســت. هــر چیــزی کــه در منــوی ایــن رســتوران وجــود دارد، عالــی اســت؛ مخصوصــا شــاورمای تنــد آن، بســیار محبــوب و خوشــمزه اســت و طــرفداران زیــادی هــم دارد. ایــن رســتوران هــر روز از ١١ صبــح تــا ١نیمه‌شــب آمــاده‌پذیرایــی اســت.

کاخ هندی

وقتــی غذاهــای ویــژه‌ی کاخ هنــدی، از غذاهــای راج پادشــاهی تــا غذاهــای شــمالی هنــد- کــه شــامل ســبزی‌های فــراوان و خورا ک‌هــای تنــوری اســت- را می‌خوریــد، احســاس می‌کنیــد کــه در راجســتان هســتید و نــه در ابوظبــی. ا گــر بــه غذاهــا و طعم‌هــای تنــد هنــدی علاقــه داریــد، پیشــنهاد می‌کنیــم بــه ایــن رســتوران هــم ســری بزنیــد.

رستوران مراکشی

 

  • گــر دکــور خــوش آب و رنــگ مراکشــی یــا آشــپزی بی‌نظیــر آن دلیلــی کافــی نیســت، ایــن را اضافــه می‌کنیــم کــه یــک دســته‌ی موســیقی مراکشــی، هــر شــب آن‌جــا برنامه‌هــای شــاد و مفــرح دارد.

رستوران پرگو

بهتریــن رســتوران ایتالیایــی ابوظبــی اســت کــه غذاهــای عالــی ایتالیایــی ســرو می‌کنــد: پاســتاهای دست‌ســاز خوشــمزه، پیتزاهــای تنوریــی و نان‌هــای تــازه بــا روغــن زیتــون. کارکنــان رســتوران هــم رفتــار دوســتانه‌ای دارنــد.

رستوران ایرانی کاخ پارس

غذاهــای ســنتی ایرانــی، شــامل زرشــک پلــو بــا مــرغ و انــواع کباب‌هــای لذیــذ، از غذاهــای مخصــوص ایــن رســتوران ایرانــی هســتند. نــان خانگــی و پنیــر بــز کــه بــه عنــوان پیش‌غــذا ســرو می‌شــود هــم بســیار لذیــذ اســت.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت نوزدهم)

 

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته غذا و رستوران های ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d8%ba%d8%b0%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c/feed 0
آب و هوای ابوظبیhttps://firoozetrading.com/fa/%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c https://firoozetrading.com/fa/%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c#respond Wed, 26 Aug 2020 10:19:26 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28151 آب و هوای ابوظبی آب و هوای ابوظبی هــوای ابوظبــی، گــرم و خشــک اســت و می‌تــوان انتظــار داشــت کــه در طــول ســال، آســمان آبــی و آفتابــی باشــد. ماه‌هــای ژوئــن تــا ســپتامبر (اواســط خــرداد تــا اواســط مهــر)، هــوا بســیار گــرم و مرطــوب اســت و گاهــی‌طوفــان هــای شــن هــم بــه راه می‌افتنــد. از نوامبــر تــا مــارس (آبــان …

نوشته آب و هوای ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
آب و هوای ابوظبی

آب و هوای ابوظبی

هــوای ابوظبــی، گــرم و خشــک اســت و می‌تــوان انتظــار داشــت کــه در طــول ســال، آســمان آبــی و آفتابــی باشــد. ماه‌هــای ژوئــن تــا ســپتامبر (اواســط خــرداد تــا اواســط مهــر)، هــوا بســیار گــرم و مرطــوب اســت و گاهــی‌طوفــان هــای شــن هــم بــه راه می‌افتنــد. از نوامبــر تــا مــارس (آبــان تــا اســفند)، هــوای ابوظبــی خنک‌تــر اســت و گاهــی هــم مه‌آلــود می‌شــود. بهتریــن زمــان بــرای رفتــن بــه ایــن شــهر در فصل‌هــای پاییــز و زمســتان اســت. بــا ایــن حــال ا گــر دوســت داریــد کــه ســفری کــم خــرج داشــته باشــید و حمــام آفتــاب هــم بگیریــد، بــد نیســت کــه در تابســتان ســفری بــه ابوظبــی داشــته باشــید.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت هجدهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

 امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی,  غذا و رستوران های ابوظبی,  نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی,  جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی,  جاذبه های گردشگری دبی,  رستوران های دبی,  مناطق دیدنی دبی,  ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی,  ویزای دبی,  ویزای امارات,  

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته آب و هوای ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d9%87%d9%88%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c/feed 0
حمل و نقل در ابوظبیhttps://firoozetrading.com/fa/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c https://firoozetrading.com/fa/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c#respond Wed, 26 Aug 2020 09:40:44 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28144 حمل و نقل در ابوظبی حمل و نقل در ابوظبی تاکسی در ابوظبــی، ا گــر اتوموبیــل کرایــه نکــرده باشــید، تاکســی بهتریــن وســیله‌ی گــردش در شــهر اســت. تاکســی‌های ســفید و طلایــی بــا نشــانه‌های ســبز روی سقف‌شــان، همــه جــای شــهر در رفــت و آمدنــد. تاکســی هــای اختصاصــی شــیک‌تر بــا رنــگ نقــره‌ای کــه دارای علامــت ســفید دارنــد، کمــی …

نوشته حمل و نقل در ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
حمل و نقل در ابوظبی

حمل و نقل در ابوظبی

تاکسی

در ابوظبــی، ا گــر اتوموبیــل کرایــه نکــرده باشــید، تاکســی بهتریــن وســیله‌ی گــردش در شــهر اســت. تاکســی‌های ســفید و طلایــی بــا نشــانه‌های ســبز روی سقف‌شــان، همــه جــای شــهر در رفــت و آمدنــد. تاکســی هــای اختصاصــی شــیک‌تر بــا رنــگ نقــره‌ای کــه دارای علامــت ســفید دارنــد، کمــی گران‌ترنــد.

اتوبوس

ایســتگاه اتوبــوس اصلــی در ابوظبــی در خیابــان حضــا بــن زایــد قــرار دارد. ایســتگاه‌های اتوبــوس ابوظبــی علامــت خاصــی ندارنــد و ایــن مســئله، ممکــن اســت مشکل‌ســاز باشــد.

اتومبیل

در ابوظبــی بایــد جســارت زیــادی داشــته باشــید کــه پشــت فرمــان بنشــینید!

بعضــی گردشــگران رانندگــی اماراتی‌هــا را خطرنا ک‌تــر از آن توصیــف می‌کننــد کــه خودشــان جــرأت رانندگــی پیــدا کننــد. مخصوصــا کــه در تصادفــات، بیشــتر وقت‌هــا حــق را بــه اهالــی اماراتــی شــهر می‌دهنــد و بــرای ماشــین‌های کرایــه‌ای و گردشــگران، تســهیلات خاصــی در نظــر نمی‌گیرنــد. بعــد از تصــادف، فقــط وقتــی کــه پلیــس بــه شــما دســتور بدهــد، می‌توانیــد اتومبیــل را جابه‌جــا کنیــد، در غیــر این‌صــورت، در دردســر می‌افتیــد. رانندگــی تحــت تاثیــر الــکل هــم جریمــه‌ی یــک مــاه زنــدان را بــه همــراه خواهــد داشــت. متاســفانه، علی‌رغــم جاده‌هــای عالــی و علائــم ترافیکــی مناســب، تصــادف اتومبیــل در امــارات بالاتریــن علــت مــرگ و میــر را دارد.

پیاده

بــه دلیــل گســتردگی شــهر و هــوای گــرم، ابوظبــی بــرای پیــاده‌روی مناســب نیســت. خطــوط عابرپیــاده در بلوارهــا هــم تعدادشــان کــم اســت و هــم از هــم فاصلــه‌ی زیــادی دارنــد.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت هفدهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته حمل و نقل در ابوظبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d8%ad%d9%85%d9%84-%d9%88-%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b8%d8%a8%db%8c/feed 0
مناطق دیدنی دبی ۴https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-4 https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-4#respond Tue, 25 Aug 2020 09:58:45 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28138 مناطق دیدنی دبی ۴ مناطق دیدنی دبی ۴ بخــش بســیار بزرگــی از مرکزخریدهــای دبــی، بــه رســتوران‌ها و کافه‌هــا اختصــاص دارد: رســتوران‌های ایتالیایــی، مکزیکــی، لبنانــی، ایرانــی، چینــی، هنــدی و خیلی‌هــای دیگــر. اگــر طرفــدار یــک شــام خــاص در فضایــی شــیک و متفــاوت هســتید، رســتوران ال‌مهــارا در برج‌العــرب و یــا منهتــن گریــل احتمــالا خاطــره‌ی خوبــی بــرای شــما خواهــد …

نوشته مناطق دیدنی دبی ۴ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
مناطق دیدنی دبی ۴

مناطق دیدنی دبی ۴

بخــش بســیار بزرگــی از مرکزخریدهــای دبــی، بــه رســتوران‌ها و کافه‌هــا اختصــاص دارد: رســتوران‌های ایتالیایــی، مکزیکــی، لبنانــی، ایرانــی، چینــی، هنــدی و خیلی‌هــای دیگــر. اگــر طرفــدار یــک شــام خــاص در فضایــی شــیک و متفــاوت هســتید، رســتوران ال‌مهــارا در برج‌العــرب و یــا منهتــن گریــل احتمــالا خاطــره‌ی خوبــی بــرای شــما خواهــد ســاخت؛ شــاید هــم بــد نباشــد ســری بــه دبــی مارینــا، یکــی از مدرن‌تریــن مناطــق دبــی بزنیــد و عــلاوه بــر قــدم‌زدن در جــاده‌ی زیبــای مارینــا، یکــی از چندیــن رســتوران و کافــه‌ی زیبایــش را انتخــاب کنیــد؛ ا گــر هــم دوســت داشــتید، می‌توانیــد غذاهــای تنــد هنــدی یــا شــاورماهای لبنانــی را امتحــان کنیــد کــه همه‌جــا پیــدا می‌شــوند. بــه تازگــی طبقــه‌ی بــالای بــرج خلیفــه هــم یــک رســتوران گــردان بــه راه انداخته‌انــد کــه بــا ایــن کــه قیمت‌هــای بالایــی دارد، امــا حتمــا تماشــای شــهر از آن بــالا و هنــگام صــرف غــذا، لطــف خــودش را دارد.

در طــول ســفر بــه همه‌جــا خــوب نــگاه کنیــد، چــون دفعــه‌ی بعــد کــه بــه این‌جــا بیاییــد، چیزهــای جدیــدی بــرای دیــدن بــه وجــود آمــده. کســی چــه می‌دانــد، شــاید یــک روز صبــح از هتــل خــارج شــوید و شــب کــه برمی‌گردیــد، ســاختمان جدیــدی کنــار هتل‌تــان ســاخته باشــند؛ ســاخت و ســاز در دبــی هیچ‌وقــت نمی‌خوابــد.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت شانزدهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته مناطق دیدنی دبی ۴ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-4/feed 0
مناطق دیدنی دبی ۳https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-3 https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-3#respond Tue, 25 Aug 2020 09:52:06 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28133 مناطق دیدنی دبی ۳ مناطق دیدنی دبی ۳ می‌دانســتید جدیدتریــن داســتان جیمزبانــد در دبــی می‌گــذرد؟ البــد بــه قــدری جذابیــت داشــته کــه وارد یکــی از پرطرفدارتریــن داســتان‌های ماجراجویــی شــود. در دبــی از صبــح علی‌الطلــوع تــا نیمه‌شــب مــی تــوان چرخیــد و ویترین‌هــا را دیــد و خریــد کــرد؛ بــرای همیــن اســت کــه همیشــه بیشــترین مســافران را از بیــن …

نوشته مناطق دیدنی دبی ۳ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
مناطق دیدنی دبی ۳

مناطق دیدنی دبی ۳

می‌دانســتید جدیدتریــن داســتان جیمزبانــد در دبــی می‌گــذرد؟ البــد بــه قــدری جذابیــت داشــته کــه وارد یکــی از پرطرفدارتریــن داســتان‌های ماجراجویــی شــود. در دبــی از صبــح علی‌الطلــوع تــا نیمه‌شــب مــی تــوان چرخیــد و ویترین‌هــا را دیــد و خریــد کــرد؛ بــرای همیــن اســت کــه همیشــه بیشــترین مســافران را از بیــن عاشــقان خریــد دارد. بــه خاطــر بازارهــا و مرا کــز خریــد بزرگــش، بــه دبــی مرکــز خریــد خــاور میانــه می‌گوینــد. بــه غیــر از جشــنواره‌ی بــزرگ خریــد دبــی کــه در ژانویــه بــه مــدت یــک مــاه برپاســت، هــر وقــت دیگــری در ســال هــم مرکزخریدهــای متنــوع بــا قیمت‌هــای خــوب و حراج‌هــای فصلــی متعددشــان، آماده‌انــد تــا مســافران را بــا دســت پــر و جیــب خالــی بــه خانــه بفرســتند.

سیتی‌ســنتر بــا این‌کــه اولیــن مرکــز خریــد دبــی اســت و روز بــه روز بزرگ‌تــر شــده، هنــوز مشــهورترین و پــر بازدیدتریــن مرکــز خریــد امــارات بــه شــمار مــی‌رود. ا گــر چــه گشــتن در ایــن مرا کــز، چیزهــای جالــب دیگــری هــم بــه جــز خریدکــردن دارد؛ مثــل تونــل بــزرگ کواریــوم در مرکزخریــد دبــی کــه بزرگ‌تریــن مرکــز خریــد جهــان اســت و روبــه‌روی بــرج خلیفــه، بلندتریــن بــرج جهــان، قــرار گرفتــه و یــا حتــی معمــاری زیبــای مرکزخریــد وافــی کــه شبیه‌ســازی هنرمندانــه‌ای اســت از اهــرام مصــر بــا نورپردازی‌هــای خارق‌العــاده. بعیــد نیســت کــه تمــام ســفر شــما در مرا کــز خریــد بگــذرد، بــه قــدری تعدادشــان زیــاد اســت و فروشــگاه‌های متعــددی دارنــد کــه ممکــن اســت وقــت هــم کــم بیاوریــد. هــر چــه قــدر دوســت داریــد خریــد کنیــد، بــه خودتــان برســید و بــرای بقیــه ســوغاتی بخریــد چــون وقتــی برمی‌گردیــد و قیمت‌هــای اولیــن فروشــگاه شــهرتان را می‌بینیــد، پشــیمان می‌شــوید کــه چــرا بیشــتر در دبــی ول‌خرجــی نکرده‌ایــد.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت پانزدهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته مناطق دیدنی دبی ۳ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-3/feed 0
مناطق دیدنی دبی ۲https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-2 https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-2#respond Mon, 24 Aug 2020 18:46:19 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28127 مناطق دیدنی دبی ۲ مناطق دیدنی دبی ۲ بــرای دیــدن ســنت و روش زندگــی مــردم دبــی طــی چنــد ســال گذشــته، بــد نیســت ســری بــه محلــه‌ی بســتکیه بزنیــد. محلــه‌ی بســتکیه کــه بافــت قدیمــی‌اش را در کنــار گالری‌هــای مــدرن حفــظ کــرده، یکــی از مرا کــز فرهنگــی دبــی بــه شــمار می‌آیــد و چندیــن کافــه و بازارچــه‌ی ســنتی زیبــا …

نوشته مناطق دیدنی دبی ۲ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
مناطق دیدنی دبی ۲

مناطق دیدنی دبی ۲

بــرای دیــدن ســنت و روش زندگــی مــردم دبــی طــی چنــد ســال گذشــته، بــد نیســت ســری بــه محلــه‌ی بســتکیه بزنیــد. محلــه‌ی بســتکیه کــه بافــت قدیمــی‌اش را در کنــار گالری‌هــای مــدرن حفــظ کــرده، یکــی از مرا کــز فرهنگــی دبــی بــه شــمار می‌آیــد و چندیــن کافــه و بازارچــه‌ی ســنتی زیبــا دارد کــه زیباترینشــان، کافــه‌ی هنــر بســتا را نبایــد از دســت داد. دهکــده‌ی میراثــی، منطقــه‌ی دیگــری در کنــار دهانــه‌ی خــور، یــک آبــادی قدیمــی اســت کــه ســنت‌های امــارات را در خــود نگــه داشــته و زندگــی قبیلــه‌ای و بادیه‌نشــینی عرب‌هــای ایــن ناحیــه را در گذشــته نشــان می‌دهــد. خانــه‌ی شــیخ ســعید آل مکتــوم هــم کــه نزدیــک همیــن منطقــه اســت، تبدیــل بــه مــوزه‌ای از جواهــرات و اســناد تاریخــی و پول‌هــای رایــج گذشــته شــده اســت.

ورزش‌هــای آبــی و پارک‌هــای ســاحلی دبــی نیــز طرفــداران زیــادی دارنــد. ســواحل عمومــی دبــی، از کنــار پــارک الممــرز بــا امکانــات شــنا و جت‌اســکی شــروع می‌شــوند. از امتــداد ســاحل کــه بــه ســمت جنــوب حرکــت کنیــم، ســاحل زیبــای جمیــرا قــرار دارد بــا امکانــات زیــاد و محوطه‌هــای مخصــوص بــازی بچه‌هــا. پــارک وایلــد وادی را در همیــن ســاحل ســاخته‌اند: پارکــی پنــج هکتــاری بــا بیــش از ســی نــوع بــازی آبــی کــه بــر اســاس افســانه‌ی ســندباد طراحــی شــده و دنیایــی از هیجــان اســت، سرســره‌های آبــی، اســتخر مــوج‌دار و تونل‌هــای آبــی ایــن پــارک، بیــن بــزرگ و کوچــک، طرفــدار زیــاد دارد.

بــد نیســت یکــی از تورهــای ســافاری بیابــان را هــم رزرو کنیــد و بعــد از بــاال و پایین‌رفتــن در شــن‌های نــرم صحــرا و کمــی هــم شترســواری، ســاعتی را کنــار آتــش و چادرهــای صحرایــی بــا موســیقی عربــی بگذرانیــد.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت چهاردهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته مناطق دیدنی دبی ۲ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-2/feed 0
مناطق دیدنی دبی ۱https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-1 https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-1#respond Mon, 24 Aug 2020 18:43:25 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28121 مناطق دیدنی دبی ۱ مناطق دیدنی دبی ۱ طبعــا اولیــن چیــزی کــه هــر مســافر هوایــی‌ در ایــن شــهر می‌بینــد، فــرودگاه بین‌المللــی دبــی اســت کــه تــا بــه حــال چندیــن جایــزه‌ی بین‌المللــی هــم بــرای ســازند‌گانش بــه ارمغــان آورده. فــرودگاه ســه تــا ترمینــال دارد، داخــل شــهر واقــع شــده و رفــت و آمــد بــه آن بــا تاکســی و اتوبــوس …

نوشته مناطق دیدنی دبی ۱ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
مناطق دیدنی دبی ۱

مناطق دیدنی دبی ۱

طبعــا اولیــن چیــزی کــه هــر مســافر هوایــی‌ در ایــن شــهر می‌بینــد، فــرودگاه بین‌المللــی دبــی اســت کــه تــا بــه حــال چندیــن جایــزه‌ی بین‌المللــی هــم بــرای ســازند‌گانش بــه ارمغــان آورده. فــرودگاه ســه تــا ترمینــال دارد، داخــل شــهر واقــع شــده و رفــت و آمــد بــه آن بــا تاکســی و اتوبــوس و متــرو راحــت اســت. تاکســی‌ها ســمت چــپ ترمینــال یــک منتظــر مســافران بــه صــف ایســتاده‌اند و کرایه‌شــان را کــه از ٢٥ درهــم شــروع می‌شــود، تا کســی‌متر تعییــن می‌کنــد.

دبــی را یــک رودخانــه یــا همــان خــور دبــی بــه دو بخــش دیــره و بــر دبــی تقســیم می‌کنــد؛ دیــره قســمت شــمالی شــهر اســت کــه بخــش بــازاری و ســنتی محســوب می‌شــود و بــر دبــی، در جنــوب اســت و امیــران دبــی از آن شــهری مــدرن بــا برج‌هــا و ســاختمان‌های عظیــم تجــاری ســاخته‌اند. ا گــر دوســت داشــتید مرا کــز تفریحــی بــه شــما خیلــی نزدیــک باشــند، می‌توانیــد در یکــی از هتل‌هــای بــر دبــی اقامــت کنیــد، امــا بــا وجــود پل‌هــای قرهــود و آل‌مکتــوم، رفتــن از ایــن ســر شــهر بــه آن ســر شــهر زیــاد طــول نمی‌کشــد و راحــت می‌توانیــد از بیــن هتل‌هــای مختلــف و جورواجــور دبــی، بــا توجــه بــه امکانــات و پولــی کــه می‌خواهیــد خــرج کنیــد، یکــی را انتخــاب کنیــد. ســراغ هتل‌هــای لوکــس و گران‌قیمتــی مثــل Crown Plaza و Fairmont را بایــد در خیابــان شــیخ زائــد گرفــت کــه معروف‌تریــن خیابــان بــر دبــی اســت و هتل‌هــای ارزان‌تــر، در دیــره و خیابــان منخــول پیــدا می‌شــود. بعضــی از هتل‌هــای دبــی، مثــل جمیرابیــچ، برج‌العــرب و میناســلام،جاذبــه‌ی معمــاری هــم محســوب می‌شــوند و توریســت‌ها حتــی ا گــر نتواننــد در آن‌هــا اتــاق بگیرنــد، دوســت دارنــد از ساختمانشــان بازدیــد کننــد.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت سیزدهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته مناطق دیدنی دبی ۱ اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b7%d9%82-%d8%af%db%8c%d8%af%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%a8%db%8c-1/feed 0
تاریخچه دبیhttps://firoozetrading.com/fa/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c https://firoozetrading.com/fa/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c#respond Sun, 23 Aug 2020 08:06:22 +0000 https://firoozetrading.com/fa/?p=28116 تاریخچه دبی تاریخچه دبی دبــی تــا قبــل از ســال ۳۳۸۱ میــلادی دهکــده‌ای از توابــع مشــایخ ابوظبــی بــود، در ســال ۳۳۸۱ شــیخ مکتــوم بــن بطــی آل مکتــوم بــه همــراه ۸۰۰ نفــر از خویشــاوندان و وابســتگان همراهــان خــود، از امــارت ابوظبــی بــه ایــن دهکــده کوچیدنــد و از آن تاریــخ دوران حکمرانــی قبیلــه آل مکتــوم و تأســیس شیخ‌نشــین …

نوشته تاریخچه دبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
تاریخچه دبی

تاریخچه دبی

دبــی تــا قبــل از ســال ۳۳۸۱ میــلادی دهکــده‌ای از توابــع مشــایخ ابوظبــی بــود، در ســال ۳۳۸۱ شــیخ مکتــوم بــن بطــی آل مکتــوم بــه همــراه ۸۰۰ نفــر از خویشــاوندان و وابســتگان همراهــان خــود، از امــارت ابوظبــی بــه ایــن دهکــده کوچیدنــد و از آن تاریــخ دوران حکمرانــی قبیلــه آل مکتــوم و تأســیس شیخ‌نشــین دبــی آغــاز شــد. پیــش از ایــن تاریــخ، دبــی یــک روســتای کوچــک بیــش نبــود و هیــچ امتیــازی نســبت بــه ســایر روســتاهای اطــراف خــود نداشــت.

نســبت قیبلــه آل مکتــوم بــه قبیلــه آل بوفالســه یکــی از فــروع قبائــل بــزرگ (بنــی یــاس)می‌رســد. اصــل نــام ایــن قبیلــه از نــام «فالســه» (خواهــر فــلاح بــن هــلال الیاســی جــد آل نهیــان) حــکام امــارت ابوظبــی گرفتــه شده‌اســت. تاریــخ نویســان چنیــن نوشــته‌اند کــه «فالســه» (خواهــر فــلاح آل نهیــان) بــه ازدواج پســر عمــوی خــود ،راشــد بــن عامــر بــن هــاال الیاســی، در آمــد و صاحــب چنــد پســر شــد کــه بــه(الرواشــد) معــروف شــدند. از آنجاییکــه «فالســة آل نهیــان» شــخصیت برجســته‌ای بیــن عشــیره خــود بــود و از نفــوذی قــوی برخــوردار بــود، فرزندانــش نــام آل بوفالســه برخــود گرفتنــد و بــه قبیلــه «آل بوفالســه»مشــهور شــدند، نســب بــه نــام مادرشــان فالســة آل نهیــان. قبیلــه بنــی یــاس از چنــد قبیلــه بــزرگ تشــکیل یافتــه بــود و بــه نــام «حلــف بنــی یــاس» (پیمــان بنــی یــاس)معــروف بــود. کــه بیشــتر آنــان از قبیلــه «فضاعــه» نــوادگان و عمــوزادگان یــاس بودنــد، کــه جــد مســتقیم «آل نهیــان» و «آل مکتــوم» می‌باشــد. قبیلــه بنــی یــاس از نفــوذ و تمیــز خاصــی در منطقــه برخــوردار بودنــد، و در قیــام اتحــاد دولــت امــارات متحــده عربــی نقــش مهمــی داشــتند.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت دوازدهم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات, امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

نوشته تاریخچه دبی اولین بار در شرکت بازرگانی فیروزه پدیدار شد.

]]>
https://firoozetrading.com/fa/%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%da%86%d9%87-%d8%af%d8%a8%db%8c/feed 0