شنبه , ۳۰ تیر ۱۴۰۳
امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,
جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی

جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی

جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی

جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی

در امــارت ابوظبــی جاهــای تاریخــی و ديدنــي زیــادی وجــود دارد کــه شــامل قلعه‌هــای تاریخــی و موزه‌هــای ملــی در سراســر منطقــه اســت. برخــي از آن هــا قصــر الحصــن، حصــن جســر المقطــع، قریــة التــراث، کورنیــش ابوظبــی و قصــر االمــارات هســتند.

از ديگــر جاذبــه هــاي گردشــگري ايــن شــهر مــي تــوان پــارک بــازی هیلــی، پــارک عیــن فایضــه، پــارک مبــزره ســبز، بــاغ وحــش العیــن، جبــل حفيــت، أم النــار، العیــن، دهکــده قدیمــی ابوظبــی، دیــر مســیحی، منطقــه آثــار هيلــى، مــوزه العيــن، موقــع مســيحی، واحــه ليــوا، مســجد شــیخ زایــد، قلعــه جاهلــى، قلعــه شــرقيه را مــي تــوان نــام بــرد.

بلــوار ســاحلی کورنیــش از جلــوی مرکــز خریــد مارينــا شــروع و تــا شــش کیلومتــر در امتــداد ســاحل شــنی ابوظبــی کشــیده می‌شــود. بــد نیســت بعــد از خریــد کــردن از فروشــگاه‌های مارینــا، گشــت و گــذار را از همین‌جــا شــروع کنیــد. در جــاده‌ی سرســبز کورنیــش، راه‌هــای مخصــوص پیــاده‌روی و دوچرخه‌ســواری، زمین‌هــای بــازی مخصــوص بچه‌هــا، کافه‌هــای روبــاز، ســاحل عمومــی مجانــی، آب‌نماهــا و مجســمه‌ها و نورپردازی‌هــای جذابــی وجــود دارد کــه می‌توانــد بــرای هــر ســلیقه‌ای، ســرگرمی مناســبی داشــته باشــد. یکــی از بناهــای عظیــم دنیــا کــه در ابوظبــی قــرار دارد، مســجد شــیخ زائــد اســت. ایــن مســجد بعــد از مســجد‌النبی و مســجد‌الحرام ســومین مســجد بــزرگ دنیــا اســت کــه بــه دســتور شــیخ زائــد بــر روی تپــه‌ی سرســبزی بــه ارتفــاع نــه متــر ســاخته شــده و بزرگ‌تریــن ســجاده‌ی دنیــا نیــز کــه یــک فــرش ایرانــی اســت همین‌جــا پهــن شــده اســت. در نزدیکــی ایــن مســجد هــم، پــارک خلیفــه بــه خاطــر آ کواریــوم، مــوزه، فرهنگســرا و زمین‌هــای بــازی و باغ‌هــای خــاص خــودش، از دوست‌داشــتنی‌های ابوظبــی اســت. تورهــای روزانــه‌ای در ابوظبــی برپاســت کــه در بیشــتر هتل‌هــا یــا مرا کــز خریــد مــی تــوان اطلاعاتشــان را پیــدا کــرد. ســافاری بیابــان کــه از صبــح بــا شترســواری و بــاال و پایین‌رفتن از تپه‌هــای نــرم و طالیــی شــني شــروع می‌شــود و شــب در کنــار چادرهــای صحرایــی دور آتــش بــا پذیرایــی ســنتی عربــی پایــان می‌گیــرد. هم‌چنیــن تــور هلی‌کوپتــر، کــه از ســاعت ٩ صبــح تــا ٥ بعــد از ظهــر آمــاده اســت مســافران را روی شــهر بگردانــد، البتــه در صورتــی کــه از قبــل در مرکــز خریــد مارینــا بــرای ایــن تــور ثبت‌نــام کــرده باشــند. ا گــر ســوار شــدن بــر قایق‌هــای پــر ســرعت کــروز و زیــر پــا گذاشــتن خلیــج بــرای شــما هیجان‌انگیــز اســت، تورهــای قایق‌ســواری بیــگ بــاس را رزرو کنیــد و خــوش بگذرانیــد. در ابوظبــی همیشــه پروژه‌هــای تفریحــی و رفاهــی در دســت شروع‌شــدن اســت و بــه ســرعت هــم بــه نتیجــه و بهره‌بــرداری می‌رســد؛ شــاید ایــن باعــث شــود بــا ایــن کــه زمــان زیــادی از ســفر قبلی‌تــان بــه این‌جــا نمی‌گــذرد ولــی جاهــای جدیــدی بــرای دیــدن داشــته باشــید.

امـــارات متحـــده عربـــی(قسمت بیست و یکم)

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

امارات متحده عربی, کشور امارات متحده عربی,موقعیت جغرافیایی امارات متحده عربی, سیاست امارات متحده عربی, دیدنی های امارات متحده عربی, بازارهای امارات متحده عربی, شهرهای دیدنی امارات متحده عربی, سفر به امارات متحده عربی, زندگی در امارات متحده عربی, تحصیل در امارات متحده عربی, کار در امارات متحده عربی, مکان های دیدنی امارات متحده عربی, مراکز خرید امارات متحده عربی, شرکت بازرگانی, شرکت بازرگانی در مشهد, صادرات, واردات, حمل, حمل هوایی, حمل دریایی, ترخیص, خرید کالا از چین, واردات کالا از چین, واردات مواد شیمیایی, واردات ماشین آلات صنعتی, واردات دستگاه های خطوط تولید, خرید کالا از امارات متحده عربی, واردات کالا از امارات متحده عربی, خرید کالا از امارات, واردات کالا از امارات, امارات, کشور امارات, موقعیت جغرافیایی امارات, سیاست امارات, دیدنی های امارات, بازارهای امارات, شهرهای دیدنی امارات, سفر به امارات, زندگی در امارات, تحصیل در امارات, کار در امارات, مکان های دیدنی امارات, مراکز خرید امارات, دیدنی های دبی, بازارهای دبی, سفر به دبی, زندگی در دبی, تحصیل در دبی, کار در دبی, مکان های دیدنی دبی, مراکز خرید دبی, جمعیت شناسی کشور امارات, اقتصاد کشور امارات, صادرات و واردات کشور امارات, فرصت های تجارت با امارات, روابط تجاری ایران و امارات, طرف های عمده تجاری کشور امارات, تجارت با کشور امارات,تجارت با امارات, دیدنی های ابوظبی, بازارهای ابوظبی, سفر به ابوظبی, زندگی در ابوظبی, تحصیل در ابوظبی, کار در ابوظبی, مکان های دیدنی ابوظبی, مراکز خرید ابوظبی, شیخ نشین های خلیج فارس, جاذبه های تفریحی و گردشگری ابوظبی, غذا و رستوران های ابوظبی, نکات ایمنی مهم به هنگام مسافرت در امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری کشور امارات متحده عربی, جاذبه های گردشگری دبی, رستوران های دبی, مناطق دیدنی دبی, ویزا و روش های مختلف سفر به کشور امارات متحده عربی, ویزای دبی, ویزای امارات,

شرکت بازرگانی فیروزه با ۳۵ سال سابقه در امر واردات و صادرات با کشور چین و داشتن دو شعبه در شهرهای ایوو و گوانجو قادر است راهنمای شما واردکنندگان محترم باشد در کار خرید حمل و ترخیص کالا.این مجموعه پس از سالها تجربه اکنون توانایی واردات انواع کالاهای مصرفی ،دستگاه های خطوط تولید، مواد اولیه برای تولید کالا ، ماشین آلات صنعتی و … را دارا می باشد.همچنین این شرکت قادر است امور مربوط به واردات و صادرات شما را از دیگر کشورها نیز انجام دهد. ثبت سفارش، انتقال ارز انجام کلیه امور گمرکی از دیگر خدمات این شرکت می باشد.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
۰۷ شهریور ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *